Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Informace z Přípravné třídy

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy především pro děti s odkladem povinné školní docházky (ale i pro děti pětileté). 

Cílem přípravné třídy je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky v oblasti řečové, sociální a komunikační, jemné a hrubé motoriky, hygieny a sebeobsluhy, hudebního a výtvarného projevu, časové a prostorové orientaci atd. Zároveň se děti seznamují s prostorami a chodem školy. Toto vše působí příznivě pro hladký vstup dětí do 1. třídy a předchází tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Práce s dětmi v přípravné třídě probíhá dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tento školní rok se nezapočítává do povinné školní docházky a děti nejsou známkovány. Na konci školního roku obdrží slovní hodnocení.

Pro zřízení přípravné třídy je potřeba přihlášení nejméně 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. To je velká výhoda při práci s dětmi, kdy je snáze zajištěn individuální přístup pedagoga.

Pro přijetí dítěte do přípravné třídy musí rodiče podat žádost, která je podložena doporučením z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113