Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školská rada - kandidáti zákonných zástupců

Naše škola podporuje veškerou spolupráci s rodiči a zákonní zástupci žáků mají ze zákona právo volit a být voleni do školské rady a podílet se tak na správě školy. Zákonní zástupci obdrželi informaci se žádostí o zvážení své kandidatury a o podání svého návrhu kandidáta do 31. 10. 2017.

Do stanoveného termínu byly podány tyto návrhy na kandidáty do školské rady:

Lukáš Folbrecht, Kamýk nad Vltavou, otec žáků I. a IV. třídy

Aleš Kolář, Příčovy, otec žáka speciální třídy III.S

Hana Máslerová, Kamýk nad Vltavou, matka žákyně I. třídy

Milada Pecholtová, Hojšín, matka žáka I. třídy

Kateřina Rybařová, Petrovice, matka žáků speciální třídy VII.S

Vlastní volby se uskuteční dne 16. 11. 2017 v budově ZŠ.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkce školské rady:

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žákův základních a středních školách.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Další informace viz webové stránky školy, záložka Školská rada. V případě dotazů se zákonní zástupci mohou obrátit na školu (osobně, telefonicky na tel.č. 318 677 113 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

                                                                                                                                                    Ing. Alena Suchopárová

                                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

 

 

stažený_soubor.jpg

 

 

Školská rada

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Výňatek ze zákona týkající se školské rady
(podrobnější informace lze nalézt na webové adrese
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20160901#cast15):

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žákův základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady:

Členové zvoleni zřizovatelem:
Hana Viskupová
Daniel Mach

 

Členové zvolení zaměstnanci:
Janka Kociánová (předsedkyně školské rady)
Sandra Stuchlíková Janská

 

Členové zvoleni zákonnými zástupci:
Michaela Balková
Miroslav Chýle

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113