Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Informace ředitelky školy k průběhu zápisu do 1. třídy

Dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011 a pro děti, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2012.

 

Termín zápisu do 1. ročníku v naší škole pro školní rok 2017/2018:

úterý 4.4.2017 od 13.00 hod.

(náhradní termín čtvrtek 6.4.2017, případně dle domluvy).

!!! Pozor: dříve probíhal zápis již v lednu !!!

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu, tudíž musí  přijít  na zápis již se žádostí,  doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře.

!!! Pozor: dřívější termín byl do 31.května. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům si  vyšetření zajistěte včas !!!

Na základě této žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle § 37 odst.1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Přímo u zápisu vyplníte žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání (nebo si ji můžete stáhnout z web. stránek školy, tj. www.zskamyknv.cz). Této žádosti bude přiděleno číslo jednací. Zároveň Vám bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude oznámeno rozhodnutí o přijetí na seznamu zveřejněném na webových stránkách školy a na přístupném místě v budově školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 20.4.2017. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. (Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno v písemné podobě).

Po nabytí právní moci je pro školu toto rozhodnutí závazné a Vaše dítě má právní nárok stát se od školního roku 2017/2018 žákem Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace.

Další možností při zjištění školní nezralosti až v době po nástupu do 1. třídy je odložení začátku školní docházky na následující školní rok během celého 1. pololetí 1. třídy.

Přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů během školních let i v životě.

Kamýk nad Vltavou 3.3.2017

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113