Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Plán práce školního metodika prevence na školní rok 2017-2018

 

Hlavními oblastmi činnosti bude:

• tvorba, doplnění, hodnocení MPP

• školní akce, přednášky, besedy k prevenci rizikových jevů – jejich příprava a organizace

• nástěnka s tématikou prevence rizikového chování

• práce s rizikovými žáky – problémy s chováním, kuřáci, monitoring rizikového chování žáků

• spolupráce s výchovným poradcem

• diagnostika situací v jednotlivých třídách (šikana, kouření, alkohol, záškoláctví, adaptace žáků 1. třídy)

• poradenství v oblasti prevence rizikových jevů ohrožujících žáky pro žáky, rodiče i učitele

• vést písemné záznamy o rozsahu a obsahu činností a také navržených a realizovaných opatřeních (deník metodika prevence)

 

září – říjen

• konzultace s výchovným poradcem a spolupráce při vytváření minimálního preventivního programu pro školní rok 2017/2018

• sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu...)

• spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

• upozornit žáky na možnost využívání ,,Schránky důvěry"

 

listopad – prosinec

• sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu...)

• spolupráce s třídními učiteli dle potřeby a školním parlamentem

 

leden – únor

• sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního

• spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

• Den bezpečnějšího internetu

• spolupráce se školním parlamentem

 

březen - duben

• sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu...)

• spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

• dotazník průzkum šikany

• spolupráce se školním parlamentem

 

květen – červen

• sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu...)

• 31. květen – projektová činnost v rámci Dne bez tabáku

• spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

• vyhodnocení MPP

 

Dne 20. 9. 2017 Vypracovala: Mgr. Lýdia Milanovská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113