Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

121 parlament logo 

Školní parlament

Školní parlament je ustaven ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje pan učitel Petr Halada. Předsedou parlamentu pro školní rok 2018/19 byla zvolena Martina Rysová.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou projednána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu, závěrech a úkolech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Členové parlamentu dbají na vzájemnou pomoc žáků a ochranu před jakoukoli diskriminací, předcházejí a zabraňují negativním jevům, jako šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku atd., připomínají svým spolužákům dodržování školního řádu.

 

Členové školního parlamentu pro školní rok 2018/2019

3. tř.: Valentýna Štrobová, Jasmína Skřivanová

4. tř.: Kateřina Vyhlasová, Veronika Chýlová

5. tř.: Jakub Ježek, Jana Komárková

6. tř.: Adam Vinš

7. tř.: Šárka Pilecká

8. tř.: Jan Jugas

9. tř.: Martina Rysová

předseda Martina Rysová, místopředseda Šárka Pilecká, nástěnkáři: Jan Jugas, Jana Komárková, Adam Vinš, zapisovatelka Martina Rysová

 

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Členové parlamentu budou prostředníky mezi třídami, koordinátorem školního parlamentu a vedením školy, budou tlumočit připomínky, přání i požadavky oběma směry.

Členové parlamentu budou vzorem pro ostatní při předcházení rizikových jevů, jako je kouření, šikana, ničení majetku apod.

Členové parlamentu na začátku školního roku navrhnou mimoškolní akce školy a budou se spolupodílet na jejich realizaci.

Členové parlamentu budou podle potřeby pomáhat při zajišťování dalších školních akcí, např. spaní ve školní družině, zápis do I. třídy...

Členové parlamentu budou také přispívat k vytváření pěkného prostředí ve třídách, udržovat pořádek a vést k němu své spolužáky.

 

Plán akcí ŠP ve školním roce 2018/2019

Nejdelší účtenka

13.11.2018 Den laskavosti

Pyžamový den

Den mazlíčků

Výlet na památkový objekt

Soutěž o nejlepší fotku třídy

Zájezd na bruslení

Den dětí – organizuje 9.třída

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113