Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

121 parlament logo 

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje pan učitel Petr Halada. Předsedou parlamentu je pro školní rok 2017/18 zvolen Jakub Ježek.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu, závěrech a úkolech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Členové parlamentu dbají na vzájemnou pomoc žáků a ochranu před jakoukoli diskriminací, předcházejí a zabraňují negativním jevům, jako šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku atd., připomínají svým spolužákům dodržování školního řádu.

Členové školního parlamentu pro školní rok 2017/2018

3. tř.: Filip Svojtka

4. tř.: Jakub Ježek, Luisa Folbrechtová

5. tř.: Sofie Krajská, Lucie Šrůtová

6. tř.: Šárka Pilecká

7. tř.: Tereza Vinšová

8. tř. : Matěj Vandělík, Matěj Chýle

9. tř.: Jan Šrůta

předseda Jakub Ježek, místopředseda Matěj Vandělík, nástěnkářky Lucie Šrůtová, Sofie Krajská, zapisovatelka Šárka Pilecká

 

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Členové parlamentu budou prostředníky mezi třídami, koordinátorem školního parlamentu a vedením školy, budou tlumočit připomínky, přání i požadavky oběma směry.

Členové parlamentu budou vzorem pro ostatní při předcházení rizikových jevů, jako je kouření, šikana, ničení majetku apod.

Členové parlamentu na začátku školního roku navrhnou mimoškolní akce školy a budou se spolupodílet na jejich realizaci.

Členové parlamentu budou podle potřeby pomáhat při zajišťování dalších školních akcí, např. spaní ve školní družině, zápis do I. třídy...

Členové parlamentu budou také přispívat k vytváření pěkného prostředí ve třídách, udržovat pořádek a vést k němu své spolužáky.

 

Plán akcí ŠP ve školním roce 2017/2018

Pyžamový den

Den mazlíčků

Výlet na památkový objekt

Soutěž o nejlepší fotku třídy

Zájezd na bruslení, do bazénu, sportovní den, jump park

Den dětí - 9.třída

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113