Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Informace ředitelky školy k průběhu zápisu do 1. třídy

§36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro každé dítě, které dovrší k 31.8.2018 6 let (děti narozené od 1.9.2011 do 31. 8. 2012) a pro děti, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Termín zápisu do 1. ročníku v naší škole pro školní rok 2018/2019:

úterý 10.4.2018 od 13.00 hod.

(náhradní termín čtvrtek 12.4.2018, případně dle domluvy).

 

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu, tudíž musí přijít na zápis již se žádostí, doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře.

!!! Pozor: dřívější termín byl do 31.května. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům si vyšetření zajistěte včas, ať veškeré potřebné doklady můžete předložit při zápisu !!!

Na základě této žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle § 37 odst.1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

 

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj doklad totožnosti (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

 

Přímo u zápisu vyplníte žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání (nebo si ji můžete stáhnout z web. stránek školy, tj. www.zskamyknv.cz). Této žádosti bude přiděleno číslo jednací. Zároveň Vám bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude oznámeno rozhodnutí o přijetí na seznamu zveřejněném na webových stránkách školy a na přístupném místě v budově školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. (Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno v písemné podobě).

Po nabytí právní moci je pro školu toto rozhodnutí závazné a Vaše dítě má právní nárok stát se od školního roku 2018/2019 žákem Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace.

Další možností při zjištění školní nezralosti až v době po nástupu do 1. třídy je odložení začátku školní docházky na následující školní rok během celého 1. pololetí 1. třídy.

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 12.6.2018.

 

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a Vašim dětem mnoho úspěchů během školních let i v životě.

 

Kamýk nad Vltavou 30.1.2018

Č.j. 16/2018                                                                                          Ing. Alena Suchopárová

 

 

 

Cíl zápisu

Hlavním cílem zápisu je ověření školní připravenosti, posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Zaměříme se i na pracovní, sociální, emocionální vyspělost. Zjistíme, zda je dítě samostatné. Vše probíhá zábavnou formou a děti nemusí mít ze zápisu žádné obavy.

 

Desatero školní zralosti:

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113