Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Úvodní strana


Charakteristika

Od 1.1.2016 zřizuje Obec Kamýk nad Vltavou usnesením Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou ze dne 7. září 2015, číslo usnesení 16/5-2015 ZO podle § 84 odst. 2 písmeno e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, podle § 14 odstavec 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Základní školu a Mateřskou školu Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. Tato nově vzniklá organizace sdružuje základní školu, školní družinu, speciální třídy, mateřskou školu a školní jídelnu.

(Informace o dění v mateřské škole najdete na web. str. www.mskamyknv.cz). 

 

Základní škola je umístěna v krásném prostředí přímo u řeky Vltavy, v klidné části obce Kamýk nad Vltavou. Je současně spádovou obcí pro obce Zduchovice, Velká, Třtí, Hojšín, Drážkov, Skrýšov, Svatý Jan, Brzina a Švastalova Lhota. Zřizovatelem je Obec Kamýk nad Vltavou.

Školní rok 2011/2012 začal žákům školy slavnostně, přišli do zrekonstruované budovy, která je nově zateplena, kde dnes svítí nová fasáda v barvách duhy, jsou vyměněna všechna okna a kde je připravena na topnou sezónu nová kotelna na biopaliva.

Hlavní budova je dvoupatrová, se dvěma křídly a přízemní přístavbou, v níž je v současnosti umístěna školní družina. Část prostoru prvního patra je od šk.roku 2011/2012 vyčleněna speciálním třídám, ve kterých se výuky účastní děti s kombinovaným postižením. V přízemí budovy se  nachází školní jídelna.

V prostorách školní zahrady je nově vybudována venkovní učebna s názvem „Učebna na výsluní“.

Základní škola je školou s 1. a 2. stupněm vzdělávání. Vyučování probíhá podle ŠVP „Cesta k vědění“, ve speciálních třídách se vyučuje podle ŠVP „Cesta“. Ve šk.roce 2015/2016 byla ve škole zřízena přípravná třída, v níž se děti vzdělávají podle ŠVP pro předškolní vzdělávání "Cestička k poznávání".

Ve škole jsou vzděláváni další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do tříd základní školy.   Důležitým pomocníkem v  životě školy je žákovský parlament.

Ve škole jsou kromě kmenových tříd odborné učebny – učebna přírodopisu a výtvarné výchovy, fyziky a chemie, výpočetní techniky, tělocvična, dílna. Jedna třída prvního stupně je vybavena interaktivní tabulí včetně počítačů, které jsou k dispozici všem žákům. Ostatní třídy jsou vybaveny dataprojektory a plátny na promítání. Na zahradě školy stojí venkovní učebna, tzv. „Třída na výsluní“, využívaná k venkovní výuce během příznivého počasí. Dále je  zde pro děti připraven basketbalový koš, trampolína, pískoviště, houpačka, stůl na stolní tenis. Toto vše mohou děti využívat i během velké přestávky, kterou tráví při teplém počasí na terase. Všechny děti školy, včetně dětí ze speciálních tříd, využívají i velmi dobře vybavenou žákovskou kuchyňku.

Pedagogický sbor se pravidelně zúčastňuje  akcí a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve sboru pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovný poradce a současně koordinátor ŠVP, koordinátor environmentální výchovy. K zajištění chodu základní školy přispívají  nemalou měrou 3 nepedagogičtí zaměstnanci.

Vybavení školy se průběžně modernizuje, k čemuž škola využívá různé projekty financované Evropskou unií a dalšími subjekty. 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113